Margaret Whitton

Margaret Whitton

Connections (9)

Year Production Margaret Whitton Dwight Weist
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
Farnsworth
Year Production Margaret Whitton Justine Johnston
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
Bedding Saleswoman
Year Production Margaret Whitton Karen Young
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
Sue
Year Production Margaret Whitton Kim Basinger
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
Elizabeth
Year Production Margaret Whitton Mickey Rourke
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
John
Year Production Margaret Whitton Roderick Cook
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
Sinclair - the Critic
Year Production Margaret Whitton Victor Truro
1986 Nine 1/2 Weeks Molly
Gallery Client

Filmography (1):

Nine 1/2 Weeks Nine 1/2 Weeks (1986)
Molly
BUY