Dearest

Dearest (2014)

Connections in other movies (28)

Year Production Huang Bo Hao Lei
2014 Dearest Tian Wenjun
Lu Xiaojuan
Year Production Kitty Zhang Yuqi Hao Lei
2014 Dearest Fan Yun
Lu Xiaojuan
Year Production Tong Dawei Hao Lei
2014 Dearest Gao Xia
Lu Xiaojuan
Year Production Wang Zhi-Fei Hao Lei
2014 Dearest Actor
Lu Xiaojuan
Year Production Zhang Yi Hao Lei
2014 Dearest Han Dezhong
Lu Xiaojuan
Year Production Zhao Wei Hao Lei
2014 Dearest Li Hongqin
Lu Xiaojuan
Year Production Huang Bo Tong Dawei
2014 Dearest Tian Wenjun
Gao Xia
Year Production Huang Bo Wang Zhi-Fei
2014 Dearest Tian Wenjun
Actor
Year Production Huang Bo Zhang Yi
2014 Dearest Tian Wenjun
Han Dezhong
Year Production Huang Bo Zhao Wei
2014 Dearest Tian Wenjun
Li Hongqin
Year Production Tong Dawei Zhang Yi
2014 Dearest Gao Xia
Han Dezhong
Year Production Tong Dawei Zhao Wei
2014 Dearest Gao Xia
Li Hongqin
Year Production Wang Zhi-Fei Zhang Yi
2014 Dearest Actor
Han Dezhong
Year Production Wang Zhi-Fei Zhao Wei
2014 Dearest Actor
Li Hongqin
Year Production Zhao Wei Zhang Yi
2014 Dearest Li Hongqin
Han Dezhong

Cast (8):

Hao Lei Hao Lei
Lu Xiaojuan
Huang Bo Huang Bo
Tian Wenjun
Kitty Zhang Yuqi Kitty Zhang Yuqi
Fan Yun
Tong Dawei Tong Dawei
Gao Xia
Wang Zhi-Fei Wang Zhi-Fei
Actor
Zhang Guo-Qiang Zhang Guo-Qiang
Actor
Zhang Yi Zhang Yi
Han Dezhong
Zhao Wei Zhao Wei
Li Hongqin